Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

O REKRUTACJI DO PALO

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy 8. szkoły podstawowej do 4-letniego liceum, a młodzież gimnazjalną – do 3-letniego LO w roku szkolnym 2019/20!

Obecnie prowadzimy rekrutację wyłącznie do kl. I na rok szkolny 2019/20.

Regulamin rekrutacji jest poniżej:

Regulamin rekrutacji do PALO

Udział w rekrutacji jest tożsamy z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. DZIEŃ OTWARTY

Dzień otwarty odbędzie się 16 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w budynku szkoły przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie. W programie m. in.: lekcje/warsztaty otwarte dla uczniów, zwiedzanie szkoły, spotkanie z dyrektorem PALO, omówienie szczegółów dot. zasad rekrutacji, poczęstunek.

Zapraszamy zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Wypełnij i wyślij powyższy e-formularz. Potrzebujemy tych informacji, by przygotować lekcje/warsztaty otwarte dla uczniów.

2. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, NIEBĘDĄCYCH UCZNIAMI PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ” LUB PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE

Egzaminy wstępne do PALO odbędą się 9 marca 2019 r.:

- godz. 9.00-9.45: j. polski,

- godz. 10.00-10.45: matematyka,

- godz. 11.00-11.45: j. angielski

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce powinien złożyć w sekretariacie najpóźniej w dniu egzaminów kopię tej opinii. Na tej podstawie wydłużony zostanie czas pracy na egzaminie o 10 min.

Najpóźniej 16 marca br. kandydat musi złożyć w sekretariacie szkoły:

a) wykaz ocen klasyfikacyjnych, w tym zachowania, uzyskanych na I półrocze roku szkolnego 2018/19; dokument powinien być opatrzony pieczęcią szkoły, do której kandydat uczęszcza, oraz podpisem dyrektora lub wychowawcy,

b) kopię świadectwa ukończenia – odpowiednio – klasy 7. sp lub kl. 2. gimnazjum,

c) kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, o ile taką opinię albo orzeczenie posiada.

Laureaci i finaliści konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych przeprowadzanych pod auspicjami Kuratorium Oświaty są zwolnieni z wszystkich egzaminów wstępnych – na podstawie złożonego w sekretariacie szkoły najpóźniej 9 marca 2019 r. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu (dyplomu).

Uczniowie, którzy zdali egzamin z j. angielskiego przynajmniej na poziomie B2, są zwolnieni z egzaminu z j. angielskiego – na podstawie kopii złożonego najpóźniej 9 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły zaświadczenia/certyfikatu (np. First Certificate in English (FCE)).

Możliwość wglądu do arkuszy egzaminów wstępnych: od 25 marca do 30 kwietnia 2019 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.

Kandydaci będący uczniami lub absolwentami  Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” lub Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie nie przystępują do egzaminów wstępnych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest wypełnienie i wysłanie DO 2 MARCA powyższego e-formularza. Potrzebujemy tych informacji, by zorganizować egzaminy.

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PALO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

Do 22 marca 2019 r., na stronie internetowej PALO w zakładce „Rekrutacja”.

4. WYMOGI FORMALNE ZWIĄZANE Z ZAPISANIEM UCZNIA DO PALO

Do 5 kwietnia należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie ucznia do szkoły,

b) deklarację wyboru profilu,

c) deklarację wyboru etyki/religii,

d) deklarację wyboru II języka obcego.

e) podpisaną umowę kształcenia.

Powyższe druki można pobrać  w sekretariacie szkoły lub otrzymać je mailem – po uprzednim wysłaniu takiej prośby pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

Do 10 kwietnia należy przelać na rachunek PALO w Banku PKO BP 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956 opłatę rekrutacyjną w wysokości 1000 zł.

Do 28 czerwca należy złożyć w sekretariacie szkoły – odpowiednio:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum albo szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty albo gimnazjalnego.