Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

O REKRUTACJI DO PALO

Rozpoczęliśmy rekrutację do naszego liceum na rok szkolny 2019/20.

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy 8.  szkoły podstawowej  do 4-letniego liceum, a młodzież gimnazjalną – do 3-letniego LO w roku szkolnym 2019/20!

Obecnie prowadzimy rekrutację wyłącznie do kl. I na rok szkolny  2019/20.

Regulamin rekrutacji jest poniżej:

 Regulamin rekrutacji

Udział w rekrutacji jest tożsamy z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. DZIEŃ OTWARTY

Dzień otwarty odbędzie się 16 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w budynku szkoły przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie. W programie m. in.: lekcje/warsztaty otwarte dla uczniów, zwiedzanie szkoły, spotkanie z dyrektorem PALO, omówienie szczegółów dot. zasad rekrutacji, poczęstunek.

Zapraszamy zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Wypełnij i wyślij powyższy e-formularz. Potrzebujemy tych informacji, by przygotować lekcje/warsztaty otwarte dla uczniów.

2. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, NIEBĘDĄCYCH UCZNIAMI

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ”

LUB PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE

Egzaminy wstępne do PALO odbędą się 9 marca 2019 r.:

- godz. 9.00-9.45: j. polski,

- godz. 10.00-10.45: matematyka,

- godz. 11.00-11.45: j. angielski

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest wypełnienie i wysłanie DO 2 MARCA powyższego e-formularza. Potrzebujemy tych informacji, by zorganizować egzaminy.

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce powinien złożyć w sekretariacie najpóźniej w dniu egzaminów kopię tej opinii. Na tej podstawie wydłużony zostanie czas pracy na egzaminie o 10 min. Możliwość wglądu do arkuszy egzaminów wstępnych: od 25 marca do 30 kwietnia 2019 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.

Najpóźniej 9 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (na formularzu PALO);

b) zaświadczenie,  z wykazem klasyfikacyjnych ocen z zajęć dydaktycznych oraz zachowania uzyskanych  na I półrocze ze szkoły, do której uczęszcza, poświadczone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły, zawierające pieczęć szkoły;

c) oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO);

d) kopię orzeczenia lub  opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile uczeń posiada

oraz

e) wnieść w kasie szkoły 100 zł opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureaci i finaliści konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych przeprowadzanych pod auspicjami Kuratorium Oświaty są zwolnieni z wszystkich egzaminów wstępnych – na podstawie złożonego w sekretariacie szkoły najpóźniej 9 marca 2019 r. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu (dyplomu). Najpóźniej 9 marca br. rodzice tych uczniów składają w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (na formularzu PALO);

b) oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO).

Uczniowie, którzy zdali egzamin z j. angielskiego przynajmniej na poziomie B2, są zwolnieni z egzaminu z j. angielskiego – na podstawie kopii złożonego najpóźniej 9 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły zaświadczenia/certyfikatu (np. First Certificate in English (FCE)).

 

3. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, BĘDĄCYCH UCZNIAMI

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ”

LUB PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE

Kandydaci będący uczniami lub absolwentami  Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” lub Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie nie przystępują do egzaminów wstępnych.

Najpóźniej 9 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (na formularzu PALO);

b) oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO).

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PALO

NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

Do 22 marca 2019 r., na stronie internetowej PALO w zakładce „Rekrutacja”.

5. WYMOGI FORMALNE ZWIĄZANE Z ZAPISANIEM UCZNIA DO PALO

Do 5 kwietnia należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) deklarację wyboru etyki/religii (na formularzu PALO),

b) podpisaną umowę kształcenia.

Powyższe druki można pobrać  w sekretariacie szkoły lub otrzymać je mailem – po uprzednim wysłaniu takiej prośby pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

Do 10 kwietnia należy przelać na rachunek PALO w Banku PKO BP 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956 opłatę rekrutacyjną w wysokości 2000 zł.,  z czego1000 zł idzie na poczet czesnego za szkołę za I miesiąc nauki (tj. wrzesień). W przypadku niepodjęcia nauki w PALO ww. kwota 2000 zł nie podlega zwrotowi.

Do 28 czerwca należy złożyć w sekretariacie szkoły – odpowiednio:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum albo szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty albo gimnazjalnego.

Podanie o przyjęcie ucznia do PALO

Oświadczenie o wyborze profilu, I-II języka obcego

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów GIMNAZJUM

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ