Klasy 0-3

MALUCH W NASZEJ SZKOLE

Ramowy dzień malucha w naszej szkole

Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od godz. 8.15 i trwają do godz. 14.30. W tym czasie dla uczniów przewidziane są przerwy. Są to:
– przerwy międzylekcyjne – w czasie których uczniowie mogą się pobawić, porozmawiać ze sobą, pogimnastykować, itp.;
– przerwa śniadaniowa – trwająca 25 minut, w czasie której uczniowie w jadalni otrzymują ciepłe mleko, kakao lub herbatę i jedzą drugie śniadanie;
– przerwa rekreacyjna – trwająca 1 godzinę zegarową, w czasie której uczniowie wraz z nauczycielem wychodzą na spacer lub do ogrodu szkolnego oraz jedzą obiad.
Po zajęciach obowiązkowych, tj. od godz. 14.30 do godz. 18.00 uczniowie mogą przebywać na świetlicy, uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach.

Dlaczego nauczanie zintegrowane?

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej to propozycja pracy pedagogicznej zorientowana na dziecko jako podmiot i indywidualność. Polega ona na łączeniu czynności dziecka i nauczyciela w zakresie celów, treści, form realizacyjnych, metod, środków dydaktycznych w obrębie jednostek tematycznych. W ramach różnych zabiegów edukacyjnych integracja dokonuje się w samym dziecku, które poznaje, doświadcza i przeżywa scaloną rzeczywistość w aspekcie intelektualnym, motywacyjnym i działaniowym.
Integracja zachodzi również na poziomie wspólnych poczynań dziecka i nauczyciela, którzy łączą się we wspólną linię działania. Istotę integracji stanowi możliwość wielowątkowego i wielopłaszczyznowego poznania otaczającej rzeczywistości.
Zintegrowany charakter zajęć polega na rezygnacji z podziału na przedmioty nauczania na rzecz aktywności ucznia i nauczyciela, który organizuje zajęcia sytuacyjno – zadaniowe, scalając treści z różnych kierunków kształcenia: polonistycznego, matematycznego, muzycznego, plastyczno – technicznego, fizycznego. Program, mając charakter integralny, daje nauczycielowi możliwość tworzenia ośrodków tematycznych wokół problemu zaczerpniętego ze środowiska społeczno – regionalnego, przyrodniczo – geograficzno – historycznego. Uwzględnienie różnych dziedzin edukacji ma charakter porządkujący i pozwala na powiązanie okresu wczesnoszkolnego z dalszymi etapami kształcenia. Uczy dzieci, jak wyciągać wnioski oraz sprzyja pobudzeniu rozwoju umysłowego.

Jaka jest “nasza edukacja wczesnoszkolna”?

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego i prowadzona przez nauczyciela – wychowawcę, który stosuje różnorodne formy i metody, indywidualizuje pracę dzieci, uważnie obserwuje i wzmacnia mocne strony uczniów. Wszystko to odbywa się w przyjaznych salach lekcyjnych, które składają się z części edukacyjnej, wyposażonej w tablicę i stoliki oraz części rekreacyjnej, nadającej się do wypoczynku i zabawy.
Oprócz zajęć zintegrowanych, nasi uczniowie biorą udział w zajęciach, które są prowadzone w sposób klasowo – lekcyjny przez nauczyciela specjalistę. Są to:
– język angielski
– muzyka w języku angielskim
– plastyka w języku angielskim
– edukacja plastyczna
– edukacja muzyczna
– wychowanie fizyczne
– zajęcia komputerowe
– religia.

Po lekcjach

Bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole jest także świetlica. W naszej szkole jest nie tylko miejscem bezpiecznym, ale również miejscem gdzie można miło i przyjemnie spędzić czas, a także rozwijać swoje zainteresowania. Dzieci mogą tutaj wybrać sobie rodzaj aktywności spośród: rekreacyjno – ruchowej, artystycznej, językowej, na którą chcą uczęszczać. Zajęcia te skupiają dzieci w podobnym wieku i odbywają się w małych grupkach. Naszym uczniom proponujemy m. in. (w zależności od zainteresowania i możliwości w danym roku szkolnym) :
– zajęcia sportowe – akrobatyka, gry zespołowe, podstawy gimnastyki, piłka nożna
– conversations with a native speaker
– English Theatre
– zabawy z KLANZĄ
– gry i zabawy logiczne
– zajęcia kulinarne w języku francuskim
– zespół wokalny
– taniec
– zabawy słowem
– koło dziennikarskie
– koło ortograficzne
– koło czytelnicze
– Małego Europejczyka
– Robótki ręczne
– koło kaligraficzne
– koło plastyczne
– warsztaty umiejętności
– bajkoterapię
– koło przyrodnicze
– koło matematyczne
– koło geograficzne
– koło informatyczne
– odrabianki (odrabianie – pod opieką nauczyciela – pracy domowej)
– harcerstwo
– koło języka angielskiego
– koło języka francuskiego.

Poza zajęciami edukacyjnymi, opiekuńczymi zapewniającymi dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo organizujemy także zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów, którzy mają szczególne potrzeby lub trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły oraz zajęcia z psychologiem szkolnym.

[pdf2]Wyprawka ucznia klasy pierwszej i zerowej[/pdf2]