klasy 0-3

Mały Samorząd Uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski 

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która wpływa na życie szkoły oraz jej wizerunek.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować istotne miejsce w pracy każdej szkoły. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować ludźmi w sposób demokratyczny.
Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników do wszelkiego rodzaju działań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, miasta, państwa.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • Podtrzymywanie tradycji

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń”
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

Opiekun Małego Samorządu

Sylwia Przyborowska

Agnieszka Czernikowska

Plan pracy MSU w roku szkolnym 2020/21

Regulamin MSU