Dwujęzyczny program nauczania

„Ptasie Gniazdo”, dzięki nauczaniu dwujęzycznemu, pozwala swoim podopiecznym oswajać się z językiem angielskim już od najmłodszych lat.
W naszym przedszkolu, niczym w prawdziwym ptasim gnieździe, dbamy zarówno o bezpieczny i komfortowy rozwój dzieci, jak i ich kształcenie.
Dzięki temu mamy pewność, że nasi wychowankowie zdobędą solidne fundamenty konieczne do ich dalszego harmonijnego rozwoju.
Trudno jest przecenić znaczenie znajomości języka angielskiego w dzisiejszym, globalizującym się świecie. Język Szekspira – to przecież współczesna
lingua franca. Wczesny zaś kontakt z językiem obcym umożliwia opanowanie jego podstaw, co z kolei jest warunkiem późniejszej płynności w mowie
i biegłości w piśmie.
Nasz autorski program nauczania języka angielskiego „Dwujęzyczne poznanie świata” stwarza dzieciakom naturalne warunki do nauki i zabawy porównywalne do tych, które mają dzieci pochodzące z rodzin polsko-angielskich. Codzienne, kilkugodzinne obcowanie z nauczycielami j. angielskiego, którzy w kontaktach ze swoimi wychowankami (również podczas zabawy, wspólnego obiadu czy spaceru) posługują się wyłącznie językiem Beatlesów, sprawia, że j. obcy jest przyswajany bez wysiłku, w naturalny sposób.
Nie bez znaczenia pozostaje też otoczenie, w jakim nasi wychowankowie zdobywają wiedzę. Przyjazne i bezpieczne środowisko, odpowiednio dobrana grupa rówieśnicza, a przede wszystkim atmosfera nieprzymuszonej zabawy przynoszą wymierne efekty. Stopniowo i niezauważalnie język obcy staje się częścią codziennego życia dzieci.
Absolwenci „Ptasiego Gniazda” mają ułatwioną możliwość dalszego pogłębiania znajomości języka angielskiego w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 oraz Prywatnym Gimnazjum nr 2 „Szkole Marzeń”, gdzie kontynuowana jest dwujęzyczna metoda nauczania.

Dwujęzyczne poznanie świata – program realizowany w języku polskim

Dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się bardzo dynamicznie. Ma ono w sobie naturalną potrzebę działania, która wynika z ciekawości poznawania otaczającej rzeczywistości. Jest to czas, w którym przyswajanie wiedzy i nabywanie różnorodnych umiejętności odbywa się głównie poprzez zabawę. Ta naturalna skłonność i chęć do podejmowania różnorodnych form aktywności stała się punktem wyjścia do napisania programu dla przedszkola .Zbudowany on został w oparciu o nową podstawę programową. Rozszerzony jest o treści dotyczące nauki języka angielskiego, które realizowane będą w naturalnych dla dziecka sytuacjach. Celem nadrzędnym, który przyświecał powstawaniu tego programu było wspomaganie dziecka w jego rozwoju tak ,aby przebiegał on harmonijnie we wszystkich sferach. Zostały zatem uwzględnione wszystkie płaszczyzny rozwoju, a punktem wyjścia do konstruowania treści edukacyjnych było zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi aktywnościami dziecka. Program ten w dużej mierze opiera się również na programie nauczania E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej ,, Dziecięca matematyka”, gdzie treści matematyczne ułożone są w bloki programowe, których realizacja ma na celu rozwój najważniejszych procesów myślowych. Umożliwia to przygotowanie dzieci do bardziej efektywnego uczenia się matematyki w kolejnych etapach edukacji.

Opierając się na nurcie pedagogiki zabawy dziecko w naszym przedszkolu ma możliwość rozwoju w sprzyjającej atmosferze, która zaspokaja naturalną potrzebę działania w różnych formach. Dzięki temu wspieramy dzieci, u których ten rozwój bardzo często nie przebiega w sposób harmonijny. Ważnym elementem jest stworzenie takich sytuacji edukacyjnych, w których dziecko będzie miało możliwość pogłębiania wiedzy i nabywania różnorodnych umiejętności.

Główną metodą pracy z dzieckiem jest metoda projektów. Z założenia pozwala ona na wszechstronny sposób poznawania otaczającej rzeczywistości. Dziecko ma możliwość poznawania świata w sposób całościowy i w różnych aspektach. Rozwija się nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie. Ma możliwość wykazania się dużą samodzielnością w poznawaniu otaczającej rzeczywistości oraz może wystąpić w roli odkrywcy i badacza. Metoda ta stwarza warunki do twórczego rozwiązywania stawianych problemów, szukania rozwiązań i samodzielnego konstruowania wniosków. Dzięki temu wiedza ta na trwale zapisuje się w świadomości dziecka, ponieważ gromadzona jest poprzez własne doświadczenia.

Ze względu na fakt, że jest to przedszkole dwujęzyczne dużą wagę przywiązujemy do nabywania kompetencji językowych. Dzieci bogacą słownik języka ojczystego i języka obcego w sytuacjach edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w taki sposób, aby przyswajanie pojęć odbywało się w zabawach tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i dydaktycznych.

Głównym celem programu jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Wykorzystując duże intelektualne możliwości dziecka w tym okresie rozwoju i ogromną chęć aktywności w różnych formach określono treści i metody w taki sposób, aby dziecko nabyło kompetencji językowych w zakresie języka ojczystego i języka angielskiego oraz w efekcie końcowym traktowało te języki jako naturalne narzędzia komunikacji. Z pewnością organizowanie edukacji przedszkolnej w taki sposób, aby dzieci nie miały świadomości uczenia się, jedynie miały poczucie zabawy przyczyni się do zmniejszenia stresu jaki zwykle towarzyszy nabywaniu nowej wiedzy. Założeniem programu jest również to, aby dzieci nie zatracały swej naturalnej radości płynącej z faktu podejmowanych działań. Nauka ma być przyjemnością i musi odbywać się w sprzyjającej atmosferze. Dla dzieci najlepszą jest atmosfera zabawy.

Dwujęzyczne poznanie świata- program realizowany w języku angielskim

Wiek przedszkolny to fascynujący okres kiedy obserwujemy największy przyrost liczby  komórek nerwowych oraz połączeń międzyneuronalnych. Od tego jakiej stymulacji poddamy mózgi naszych najmłodszych zależy jak wykorzystany zostanie ten krótki czas. To właśnie w tym momencie dzieci mogą nauczyć się  jednego lub więcej języków obcych w stopniu zbliżonym do posługiwania się językiem ojczystym. Jest to proces daleki od tradycyjnej metody zapamiętywania słówek i reguł gramatycznych ponieważ nie zakończył się jeszcze proces kształtowania się systemu języka polskiego a dzieci do około 10 roku życia nie mają świadomości istnienia reguł gramatycznych.

Głównym celem programu Dwujęzyczne poznanie świata jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój  kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

Niezwykle ważne w środowisku przedszkolnym jest zachowanie odpowiednich proporcji między swobodną zabawą, w którą nie ingeruje wychowawca a edukacją, która powinna przebiegać w formie zabawy, doświadczania i odkrywania. Równie istotne jest pozostawienie dziecku możliwości spontanicznego wyrażania własnych emocji i doświadczeń.

Program naszego przedszkola wykorzystuje metodę immersji i zakłada zanurzanie dzieci w języku angielskim przez połowę czasu jaki spędzają w przedszkolu w sposób zbliżony do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty. Aby zapewnić ciągły proces „zanurzania” każdą grupą opiekuje się dwóch wychowawców: polsko i anglojęzyczny.

Drugą metodą na której opiera się program to metoda projektu, która angażuje najmłodszych w uczenie się poprzez badanie, rozwiązywanie problemów oraz wiąże pracę umysłową z działalnością praktyczną. Projekty  nie tylko rozszerzają wiedzę, ale jednocześnie umiejętności językowe poprzez zastosowanie środków językowych w autentycznych sytuacjach i zadaniach. Mają również zalety społeczne: uczą rozwiązywania problemów i negocjacji a także myślenia krytycznego, stawiania hipotez, rozwijają samodzielność i kreatywność.

W tworzeniu środowiska przedszkola dwujęzycznego równie ważną rolę odgrywa Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera. Jest to model poznawczy, który  zakłada, że każdy człowiek dysponuje wszystkimi inteligencjami w różnych kombinacjach. Każda z nich ma znaczenie i każda z nich odpowiada różnym formom myślenia. Od środowiska w którym przebywa dziecko zależy w jakim zakresie się one rozwiną. Program ten zapewnia dobór metod nauczania w zakresie wszystkich wymienionych przez Gardnera inteligencji:

1. Inteligencja językowa: historyjki, język nauczyciela
2. Inteligencja muzyczna:piosenki i rymowanki
3. Inteligencja kinestetyczna: zabawy ruchowe, TPR
4. Inteligencja przestrzenna: prace plastyczne, karty obrazkowe, plakaty, wycinanie i przyklejanie, obserwacje typu „popatrz i znajdź”
5. Inteligencja matematyczno -logiczna: ćwiczenia wymagające klasyfikowania i numerowania
6. Inteligencja przyrodnicza: zajęcia w oparciu o świat przyrody, uwrażliwianie na otaczający nas świat i zwierzęta, obserwacje, klasyfikowanie
7. Inteligencja interpersonalna: zabawy w kole, w parach i grupie
8. Inteligencja intrapersonalna: związana z samoświadomością, ćwiczenia skłaniające do refleksji nad własnym zachowaniem, możliwościami, uczeniem się, motywacją oraz emocjami, wyznaczanie celów nauki.

Program Dwujęzyczne poznanie świata jest ściśle powiązany z programem edukacji polskojęzycznej a ich treści przeplatają się. Nasze przedszkolaki akceptują i stopniowo zaczynają mówić w języku angielskim, który staje się naturalnym narzędziem komunikacji.