Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

WYNIKI REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY „0”)  ORAZ KLASY I
PSP NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ” W JAZGARZEWSZCZYŹNIE
NA ROK SZKOLNY 2020/21

1.    Dziękujemy wszystkim Dzieciom oraz ich Rodzicom, którzy wzięli udział w rekrutacji do naszej szkoły!
2.    Rodzice wszystkich Dzieci, które przystąpiły do badania gotowości szkolnej, otrzymają na adres e-mail informację, czy dziecko zakwalifikowane zostało do klasy 0 lub I  PSP nr 72 „Szkoły Marzeń”, czy znajduje się na liście rezerwowej.
3.    Rodziców dzieci, które zakwalifikowały się do naszej szkoły oraz zdecydowanych na wybór naszej placówki, proszę o dopełnienie wymogów rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem rekrutacji, który znajduje się poniżej.
•    Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – w terminie od 24 do 28 lutego. (Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać umowę drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem pod adres: zalesie@szkolamarzen.pl
•    Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły: 52 1090 1694 0000 0001 1438 0947 w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
•    Możliwość zapoznania się rodziców z indywidualnymi wynikami badania gotowości szkolnej kandydata – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.
4.    Wykaz dokumentów, które rodzice kandydatów mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły wraz z umową kształcenia:
a) dotyczy wszystkich kandydatów:
- podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej);
- deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej);

b) dotyczy kandydatów do klasy I:
- Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole); dokument należy dostarczyć do końca maja br.;
- jeśli dziecko urodzone jest w roku 2014 (6-latek) i nie uczęszcza w tym roku szkolnym do przedszkolnej „0” (nie realizuje rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego), należy dostarczyć do 28 lutego br. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dojrzałość szkolną.

5.    Rodziców dzieci z listy rezerwowej prosimy o cierpliwość: będziemy z Państwem się kontaktować, by zaproponować miejsce w szkole, gdy zwolni się miejsce na liście podstawowej.

6.    Prosimy śledzić naszą stronę internetową, w szczególności zakładkę „Rekrutacja”, gdzie będziemy umieszczali informacje dot. przyszłego roku szkolnego (m. in. szkolny zestaw podręczników, wyprawkę pierwszaka, zapisy na dowóz autokarem szkolnym, termin uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego).

Anna Kubacka
Wicedyrektor  PSP nr 72

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PSP nr 72


Harmonogram rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń”

w Jazgarzewszczyźnie (Zalesie Dolne)

do oddziału przedszkolnego („0”) oraz klasy I na rok szkolny 2020/21

Dzień otwartyNa dzień otwarty należy zapisać się za pośrednictwem powyższego e-formularza lub telefonicznie: 22 750 07 87 godz.10.00, 18 stycznia
Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej należy zapisać się do 27 stycznia za pośrednictwem powyższego e-formularza ­ albo telefonicznie: 22 750 07 87 godz.10.00, 1 lutego
Uregulowanie opłaty w wysokości 100 zł za badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej do 30 stycznia – przelewem na rachunek: 52  1090  1694  0000  0001  1438  0947albo najpóźniej podczas badania gotowości – 1 lutego – w kasie szkoły
Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” do 8 lutego
Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  1. umowy kształcenia

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać ją za pośrednictwem e-maila, po wysłaniu prośby pod adres: zalesie@szkolamarzen.pl

  1. podania o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. deklaracji wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  1. w przypadku dziecka 6-letniego, które zakwalifikowało się do kl. I:

a) zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – na druku MEN-I/73 – jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

b) opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

od  24 do 28 lutego
Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej  w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły:

52  1090  1694  0000  0001  1438  0947

w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły:e-mail: zalesie@szkolamarzen.pltelefon: 22 750 07 87

 


Regulamin rekrutacji

Wyprawka ucznia klas „0″ i I

Poniższe dokumenty proszę wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0 lub 1 szkoły podstawowej.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii-etyki