Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Prezentacja z dnia otwartego

 Nauczanie zdalne jest fajne!

Spacer po Szkole Marzeń!


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PSP NR 72

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO („0”) ORAZ KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2021/22

Poniższy harmonogram oraz zasady rekrutacji mogą ulec zmianie z powodu sytuacji pandemicznej.

Dzień otwarty – godz.10.00, 20 lutego 2021 r. – dotyczy szkoły przy ul. Zielonej 14 w PiasecznieDzień otwarty – godz.10.00, 27 lutego 2021 r. – dotyczy szkoły przy ul. Okrężnej 25a w Jazgarzewszczyźnie (Zalesie Dolne)Na dzień otwarty należy zapisać się za pośrednictwem powyższego e-formularza.
Wniesienie opłaty w wysokości 100 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kasie szkoły lub przelewem na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata) – najpóźniej w przeddzień badania gotowości szkolnej/przedszkolnej:Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Zielona 14:03  1090  1694  0000  0001  1438  0956Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie:52  1090  1694  0000  0001  1438  0947.
Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)  – godz.10.00, 6 marca          2021 r.  – dotyczy obu ww. szkółNa badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej należy zapisać się w dniu otwartym (w szkole) lub za pośrednictwem powyższego e-formularza ­ po dniu otwartym.
Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”                    – do godz. 10 marca 2021 r.
Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od  11 do 18 marca 2021 r.(Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać umowę drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem pod adres:- sekretariat@szkolamarzen.pl (szkoła w Piasecznie),- zalesie@szkolamarzen.pl (szkoła w Zalesiu Dolnym).
Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi) w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

 


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

– jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;

– jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.


Regulamin rekrutacji

Wyprawka ucznia klas “0” i I

Poniższe dokumenty proszę wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0 lub 1 szkoły podstawowej.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii-etyki