Formularz rekrutacyjny

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  przekazana w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”

  Informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej łącznie – „Dane osobowe”) zawartych w powyższym formularzu jest Sapientia sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Zielonej 14 (05-500) (dalej - „Administrator”), której przedstawicielem jest Dyrektor szkoły Kazimierz Stankiewicz (nr tel. 22 7572899, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl);
  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy kształcenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z procesem rekrutacji uczniów, wynikających z przepisów prawa oświatowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mogą być one także przetwarzane na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Prawa oświatowego, w tym - art. 150, w zakresie odnoszącym się do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz innych aktów prawnych określających obowiązki takiej szkoły. W powyższym zakresie podanie danych osobowych jest obowiązkowe; ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe przystąpienie do procesu rekrutacyjnego w naszej placówce oświatowej lub prawidłowa realizacja obowiązków Administratora związanych z procesem rekrutacji uczniów;
  Administrator może przekazać Dane osobowe – w niezbędnym zakresie - podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora, jak np. podmiotom świadczącym obsługę księgową, kadrową, prawną, w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania przesyłek. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
  może Pani/Pan żądać od Administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych – z uwzględnieniem jednakże obowiązkowego okresu przechowywania tych danych przewidzianych przepisami prawa oświatowego;
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oświatowego. Okres przechowywania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być dochodzone w związku z procesem rekrutacji;
  Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Państwa dziecka przy wykorzystaniu posiadanych Danych osobowych decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Pokaż więcej


  I. INFORMACJE DOT. WSZYSTKICH KANDYDATÓW
  1.     Dzień otwarty dla uczniów i ich rodziców

  Do 12 marca należy zapisać się na dzień otwarty, korzystając z jednej spośród poniższych możliwości:

  a) za pośrednictwem powyższego e-formularza,

  b) mailem: sekretariat@szkolamarzen.pl

  c) telefonicznie – pod nr. tel.: /22/ 757 28 99

  16 marca, godz. 10.00
  2.     Dopełnienie formalności związanych z udziałem w rekrutacji

  Należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  a) kwestionariusz kandydata oraz jego rodziców (na formularzu PALO);

  b) kopię świadectwa ukończenia klasy 7,

  c) wydruk z e-dziennika zawierający:

  – wykaz klasyfikacyjnych ocen z zajęć dydaktycznych uzyskanych  na I półrocze r. szk. 2023/24,

  – ocenę klasyfikacyjną zachowania uzyskaną  na I półrocze r. szk. 2023/24.

  Jeśli szkoła nie ma e-dziennika, należy złożyć zaświadczenie zawierające powyższe dane poświadczone przez sekretarza szkoły, wychowawcę lub dyrektora szkoły, zawierające pieczęć szkoły.

  Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie nie muszą składać ww. dokumentu, bowiem szkoła posiada te dane.

  d) kopię orzeczenia lub  opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile uczeń posiada;

  e) kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu: finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego (o których jest mowa w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe) albo laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (przeprowadzanego na podstawie zarządzenia Mazowieckiego lub innego Kuratora Oświaty); jeśli kandydat przed 27 marca nie otrzyma zaświadczenia, jego rodzice składają pisemne oświadczenie o uzyskanym przez niego tytule;

  f) kopię dyplomu B2 First (FCE), B2 First for Schools lub certyfikatu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na wyższym poziome, wydawanymi przez University of Cambridge – o ile kandydat posiada taki certyfikat;

  Dopuszczalna forma złożenia ww. dokumentów – przesłanie skanów na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  do 27 marca, w godzinach 8.00-15.30 w dniach roboczych
  3.     Ogłoszenie wyników rekrutacji

  Rodzice kandydatów otrzymają informację o wynikach rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. wiadomością wysłaną na wcześniej podany adres). W przypadku nieotrzymania informacji w ww. terminie (np. w przyczyn technicznych) uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

  do 11 kwietnia
  4.     Dopełnienie pozostałych formalności związanych z udziałem w rekrutacji

  Rodzice kandydatów składają w sekretariacie szkoły 2 podpisane egzemplarze umowy kształcenia.

  Umowę kształcenia można pobrać  w sekretariacie szkoły lub otrzymać  mailem – po uprzednim wysłaniu prośby na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  do 19 kwietnia, w godzinach 8.00-15.40, w dniach roboczych
  Należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 2500 zł,  z czego 1000 zł zostanie zaliczone  na poczet czesnego za szkołę za I miesiąc nauki (tj. we wrześniu opłata za kształcenie ucznia w szkole będzie  pomniejszona o 1000 zł).

  Uwaga! W przypadku niepodjęcia nauki w PALO ww. kwota 2500 zł nie podlega zwrotowi.

  Opłatę rekrutacyjną należy przelać na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata oraz napisać „np. Jan Kowalski – rekrutacja do PALO):

  03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

  w ciągu 3 dni od złożenia w sekretariacie szkoły podpisanej umowy kształcenia

   

  Należy złożyć w sekretariacie szkoły oryginały następujących dokumentów

  a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

  b) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu 8-klasisty.

  do  19 lipca, w godzinach 8.00-15.30 w dniach roboczych                                                                                                                                                                         
  II. INFORMACJE DOT. UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRZYWILEJE W PROCESIE REKRUTACJI
   

  1.     Laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (określonych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe), uprawniających do przyjęcia tych finalistów i laureatów w pierwszej kolejności do średnich szkół publicznych:

  a.      są przyjmowani do PALO w pierwszej kolejności,

  b.     są zwolnieni z opłat z tytułu czesnego za kształcenie w PALO  w I klasie.

  2.     Finaliści  konkursów przedmiotowych (określonych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe) otrzymują dodatkowe 20 pkt., które dodaje się do pkt. podstawowych uzyskanych zgodnie z regulaminem rekrutacji.

  3.     Laureaci konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (przeprowadzanych na podstawie zarządzenia Mazowieckiego lub innego Kuratora Oświaty) otrzymują dodatkowe 15 pkt., które dodaje się do pkt. podstawowych uzyskanych zgodnie z regulaminem rekrutacji.

  4.     Uczniowie klasy 8 PSP 72 w Piasecznie otrzymują 5 dodatkowych pkt., które dodaje się do pkt. podstawowych uzyskanych zgodnie z regulaminem rekrutacji.

  5.     Kandydat, który w roku szkolnym 2024/25 będzie miał rodzeństwo w PSP 72 w Piasecznie albo w PALO, otrzymuje 5 pkt. (jest to maksymalna liczba pkt., bez względu na liczbę rodzeństwa). Zostaną one dodane do pkt. uzyskanych  zgodnie z regulaminem rekrutacji. Podstawa przyznania ww. przywileju: zawarta umowa kształcenia dot. rodzeństwa, wypełnione odpowiednio pole w podaniu o przyjęcie do szkoły.

  6.     Punkty wymienione w pkt. 4 i 5 nie sumują się.

  7.     Kandydat, który w roku szkolnym 2024/25 będzie miał rodzeństwo w PSP 72 w Piasecznie albo w PALO, otrzymuje zniżkę czesnego w wysokości 10% – zgodnie z postanowieniami umowy kształcenia.

  8.     Kandydaci posiadający certyfikaty językowe                                                                                                                                                                                                        

  9.     Kandydaci, którzy wykażą się dyplomami B2 First (FCE), B2 First for Schools lub potwierdzającymi znajomość j. angielskiego na wyższym poziomie, wydawanymi przez University of Cambridge, otrzymują dodatkowe 15 pkt., które dodaje się do pkt. podstawowych uzyskanych zgodnie z regulaminem rekrutacji.

   

  Wyżej wymienieni kandydaci dopełniają formalności zgodnie z treścią pola I.2 i I.4.

   


  Nasze LO zajęło 136 miejsce i otrzymało – już po raz drugi – Złotą Tarczę:

  https://liblink.pl/8gc9iu0h5E

  W Mazowieckiem zajęliśmy 43 miejsce na 266 zakwalifikowanych szkół:

  https://liblink.pl/I02KuB9XUp

  Ranking uwzględnia 1000 najwyżej punktowanych LO (w roku szkolnym 2022/23 łącznie było 2398 LO).

  Pomimo że wynik PALO cieszy, jak zwykle zauważam, iż każdy ranking ma swoje zalety i wady, na pewno  nie jest  zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu, że sparafrazuję klasyka.

  Kazimierz Stankiewicz
  Dyrektor Szkoły

   


  DOKUMENTY DLA KANDYDATA DO PALO

  Regulamin rekrutacji do PALO

  Kwestionariusz kandydata do PALO

  PALO_Profile nauczania w kl. 1._2024-25


   

  Oto 10 powodów, dla których warto wybrać PALO


  Zainteresowanych wolnym miejscem w klasach 1-4 naszego LO zapraszamy do wypełnienia i wysłania powyższego formularza.


  Podręczniki w roku szkolnym 2023/24

  Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24:

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_kl_1__PALO_2023

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl-2._PALO_2023-24

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl-3.-PALO_2023-24

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl-4.-PALO_2023-24

  Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu:

  https://bookland.com.pl/moje-podreczniki

  Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów Maciej Czarnecki : m.czarnecki@bookland.com.pl ,  tel . 606 139 791