Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej muszą pomyślnie przejść test predyspozycji sprawdzający poziom uzdolnień muzycznych i warunków psychofizycznych potrzebnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej lub ubiegania się o przyjęcie do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu określenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

Egzaminy oraz testy maja formę komisyjną i są przeprowadzane w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.