Samorząd uczniowski

Regulamin Samorządy Uczniowskiego


Zakładamy skarpetki nie do pary

22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Symbolem  tego dnia jest założenie dwóch różnych skarpetek. Dlaczego skarpetki? Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetkę. Ten dzień obchodzony jest oryginalnie 21 marca, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają dodatkowy chromosom numer 21. Mają ich trzy zamiast dwóch, dlatego ta choroba genetyczna bywa też nazywana trisomią 21.


MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która wpływa na życie szkoły oraz jej wizerunek.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować istotne miejsce w pracy każdej szkoły. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować ludźmi w sposób demokratyczny.
Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników do wszelkiego rodzaju działań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, miasta, państwa.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • Podtrzymywanie tradycji

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń”
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

Opiekun Małego Samorządu

Sylwia Przyborowska

Agnieszka Czernikowska

Regulamin MSU


SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS 4-8

Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!

Mały Samorząd Uczniowski klas 1-3 wraz Samorządem Uczniowskim klas 4-8  zaprasza do wzięcia udziału w akcji, której celem jest wdrażanie dzieci i młodzieży do wyzwań związanych z ochroną środowiska, a także kształtowanie zachowań prospołecznych.

Wystarczy przynieść zużyty tusz do drukarki atramentowej, wrzucić go do specjalnie oznaczonych pojemników (jeden znajduje się naprzeciwko sklepiku szkolnego, a drugi na I piętrze pod tablicą Samorządu Uczniowskiego), a pomożecie nakarmić naszych czworonożnych przyjaciół. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami co kwartał zaopatruje w karmę bezdomne zwierzęta.

Akcja ma charakter ogólnopolski, mamy nadzieję, że włączycie się Państwo do akcji.

ZBIERAMY WYŁĄCZNIE TUSZE OD DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, NIE LASEROWYCH. TUSZE MUSZĄ BYĆ ORGINALNE I WCZEŚNIEJ NIE NAPEŁNIANE. Pamiętajcie, aby zapakować tusz to torebki tak, aby nie pobrudzić plecaka. Do pudełek wrzucamy tylko małe tusze.

AKCJA MA CHARAKTER CIĄGŁY.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.tuszdopaki.pl