Formularz rekrutacyjny

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  przekazana w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”

  Informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej łącznie – „Dane osobowe”) zawartych w powyższym formularzu jest Sapientia sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Zielonej 14 (05-500) (dalej - „Administrator”), której przedstawicielem jest Dyrektor szkoły Kazimierz Stankiewicz (nr tel. 22 7572899, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl);
  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy kształcenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z procesem rekrutacji uczniów, wynikających z przepisów prawa oświatowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mogą być one także przetwarzane na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Prawa oświatowego, w tym - art. 150, w zakresie odnoszącym się do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz innych aktów prawnych określających obowiązki takiej szkoły. W powyższym zakresie podanie danych osobowych jest obowiązkowe; ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe przystąpienie do procesu rekrutacyjnego w naszej placówce oświatowej lub prawidłowa realizacja obowiązków Administratora związanych z procesem rekrutacji uczniów;
  Administrator może przekazać Dane osobowe – w niezbędnym zakresie - podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora, jak np. podmiotom świadczącym obsługę księgową, kadrową, prawną, w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania przesyłek. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
  może Pani/Pan żądać od Administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych – z uwzględnieniem jednakże obowiązkowego okresu przechowywania tych danych przewidzianych przepisami prawa oświatowego;
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oświatowego. Okres przechowywania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być dochodzone w związku z procesem rekrutacji;
  Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Państwa dziecka przy wykorzystaniu posiadanych Danych osobowych decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Pokaż więcej

  Harmonogram rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72

  „Szkoły Marzeń” w Piasecznie

  do oddziału przedszkolnego („0”) oraz klasy I na rok szkolny 2024/25

   

  Dzień otwarty – godz.10.00, 10 lutego.

  Na dzień otwarty można zapisać się do 8 lutego:

  a) za pośrednictwem powyższego e-formularza,

  b) wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  c) telefonicznie – pod nr. tel.: /22/ 757 28 99.

  Dokonanie do 17 lutego opłaty w wysokości 200 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kasie szkoły do  lub przelewem na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata i napisać „rekrutacja”, np. Jan Wczesnoszkolny – rekrutacja):

  Santander Bank Polska SA, 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

  Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)  – 17 lutego, godz.10.00,

  Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej można zapisać się:

  a) podczas dnia otwartego (10 lutego), w szkole,

  b) wysyłając do 8 lutego wiadomość na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  c) lub telefonicznie do 8 lutego – pod nr. tel.: /22/ 757 28 99.

  Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 21 lutego, godz. 17.00

  Rodzice kandydatów otrzymają wiadomość na podany wcześniej adres e-mail (pod warunkiem uprzedniego uregulowania opłaty w wysokości 200 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym).

  Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od 22 lutego do 1 marca.

  Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać dokument drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi) w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
  Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej) – dotyczy wszystkich kandydatów.

  2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej) – dotyczy wszystkich kandydatów.

  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

  a) zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24;
  b) opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną posiadającą uprawnienia do wydawania takich opinii (tj. poradnia widniejąca w rejestrze MEiN).

  4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

  należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca czerwca br. szkolnego.

  5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

   

  Regulamin rekrutacji do PSP72


  Wyprawka do klas 0-3


  Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24:

  Szkolny-zestaw_podrecznikow-kl.-0-3_PSP72-w-Piasecznie_2023

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-4_PSP-72-w-Piasecznie_2023

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-5_PSP-72-w-Piasecznie_2023

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-6_PSP-72-w-Piasecznie_2023

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-7_PSP-72-w-Piasecznie_2023

  Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-8_PSP-72-w-Piasecznie_2023

   

  Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu:

  https://bookland.com.pl/moje-podreczniki

  Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów Maciej Czarnecki : m.czarnecki@bookland.com.pl ,  tel . 606 139 791


  Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

  Zdalnie też było fajnie!


  WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

   

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. Deklaracja wyboru religii/etyki (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:
   • jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;
   • jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola- należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

  należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

  1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

  Regulamin rekrutacji

  Podanie o przyjęcie ucznia do PSP nr 72

  Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 0-3

  Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 4-8