Nauczanie w klasach młodszych

Koniec wieku przedszkolnego i pierwsze lata pobytu w szkole są okresem szczególnie istotnym dla rozwoju dziecka. Szkoła, obok domu rodzinnego, jest niezwykle ważnym czynnikiem kształtującym ten rozwój. Dlatego wszelkie działania, które podejmujemy w naszej szkole są dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.

Pracę dydaktyczno – wychowawczą wzbogacamy o aktywności, które poszerzają horyzonty dzieci, rozwijają ich zainteresowania oraz  w przystępny sposób przekazują istotne treści.

 

 Program adaptacyjny

Już od pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole wdrażamy program adaptacyjny, stanowiący uporządkowany wykaz zadań, który realizują nauczyciele. Dzięki temu dzieci czują się w szkole szczęśliwe, bezpieczne i rozumiane.

Metody pracy

 

Wybierane przez nas metody dydaktyczne tworzą sprzyjające okoliczności, by zainteresować dziecko określonymi zagadnieniami i umożliwić mu zdobywanie wiedzy. Proponowane dzieciom aktywności zawierają elementy zabawy oraz metody aktywizujące, pozwalające dzieciom na samodzielne dochodzenie do wiedzy.

W codziennej pracy często wykorzystujemy elementy nowatorskich metod nauczania, między innymi: metody aktywnego słuchania muzyki klasycznej według Batti Strauss, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, czy Pedagogiki zabawy.

Rozszerzenie podstawy programowej

 Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i poziomowi rozwoju poznawczego dzieci wprowadziliśmy rozszerzenie podstawy programowej, którego celem jest wzbogacenie doświadczeń i usystematyzowanie wiedzy uczniów z różnych dziedzin.

Koła zainteresowań

 Prowadzimy różnorodne koła zainteresowań, między innymi: ruchowe, plastyczne, językowe, muzyczne, matematyczne czy przyrodnicze.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Dla uczniów napotykających na trudności w nauce organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne.

Cykliczne spotkania z psychologiem

 

Psycholog szkolny prowadzi cykliczne zajęcia komunikacji interpersonalnej. Służy także wsparciem podczas spotkań indywidualnych.

Warsztaty

 Organizujemy liczne warsztaty prowadzone przez nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Program „Bliżej natury”

 

Wyjątkowe położenie szkoły sprzyja rozwijaniu wiedzy i zainteresowań uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych. Oprócz podglądania natury, dzieci uczą się w praktyce ogrodnictwa i sadownictwa.

Imprezy i uroczystości

 Zgodnie z kalendarzem wydarzeń szkolnych organizujemy liczne imprezy i uroczystości.

Wycieczki

 

Dzieci biorą udział w wycieczkach o charakterze edukacyjno – kulturowym oraz rozrywkowym. Co roku wyjeżdżamy też na Zielone szkoły, podczas których uczniowie integrują się, poznają ciekawe miejsca, uczestniczą w warsztatach i zabawach oraz uczą się samodzielności.